วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

Educational Inspiration 2030

Easy Talk : Educational Inspriration 2030 โดย ผศ.ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

คำสอนครูเมธี : Forgive yourself In a mistake that cannot be corrected | จงให้อภัยตนเองเถิด ในความผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้

 

Our behavior in the past There are correctness and errors, both intentional and unintentional. Remember those experiences as a touching story. What is the point of keeping it up to self-harm? Forgive yourself is the best way.

พฤติกรรมของเราในอดีตที่ผ่านมา มีความถูกต้องและความผิดพลาดทั้งที่ตั้งใจและมิได้ตั้งใจ จงจดจำประสบการณ์เหล่านั้นไว้เป็นเรื่องราวที่ประทับใจ จะมีประโยชน์อะไรถ้ายังเก็บมาเป็นประเด็นทำร้ายตนเอง จงให้อภัยตนเองเถิดเป็นหนทางที่ดีที่สุด

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

คำสอนครูเมธี :Is your teaching worth the intensive learning of your students? | การสอนของท่านมีคุณค่าเพียงพอกับการเรียนรู้ที่เข้มข้นของนักเรียนของท่านหรือยัง?

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

คำสอนครูเมธี : If you realize you're dying tomorrow, Prepare the coffin successfully today. | หากคุณรู้ตัวว่ากำลังจะตายในวันพรุ่งนี้ จงเตรียมโลงศพให้เรียบร้อยในวันนี้

Everyone is born alone. If you've realized that you would die tomorrow, You die alone. Do not beg anyone to buy a coffin for you. Because nobody might give you importance. You must die alone.

ทุกคนเกิดมาคนเดียว หากคุณรู้ว่าพรุ่งนี้คุณจะตาย อย่าขอให้ใครซื้อโลงศพให้คุณ เพราะอาจจะไม่มีใครให้ความสำคัญแก่คุณ คุณต้องตายคนเดียว

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

คำสอนครูเมธี : Some things you can only think, but can't do it. | บางเรื่องราวเราทำได้แค่เพียงคิดเท่านั้น แต่เราไม่สามารถลงมือกระทำได้

Stories that occur in our lives. May involve us, both good and bad. Sometimes we can't do anything but only think inside. If action is taken, it may result in an error from the fact.

เรื่องราวต่างๆงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา อาจเกี่ยวข้องกับเราทั้งดีและร้าย บางครั้งเราทำอะไรไม่ได้นอกจากคิดภายในใจ หากลงมือกระทำอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดจากความเป็นจริงได้


วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563

คำสอนครูเมธี : Those who love to learn, they can learn anywhere. | ผู้ที่รักจะเรียนรู้ อยู่ที่ใดก็เรียนรู้ได้


Many students argue that not knowing about the issues they need to know because of being in a place that is not conducive to learning. Therefore, they miss the opportunity to learn new issues, unfortunately.

นักศึกษาจำนวนมากให้เหตุผลว่าการไม่เรียนรู้ในประเด็นที่ต้องรู้ เพราะเนื่องจากว่าอยู่ในสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ จึงพลาดโอกาสในการเรียนรู้ประเด็นใหม่อย่างน่าเสียดาย

Educational Inspiration 2030

Easy Talk : Educational Inspriration 2030 โดย ผศ.ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสต...